Logga Vår Gård
vi vill att du ska känna dig trygg
vi vill att du ska känna dig trygg

Integritetspolicy

För oss är det viktigt att de personuppgifter du som kund anförtror oss hanteras på ett varsamt, transparent och lagligt sätt. I denna text redogör vi översiktligt för hur vi hanterar dina personuppgifter. Informationen riktar sig till dig som har en eller flera relationer med oss.

För oss är det viktigt att de personuppgifter du som kund anförtror oss hanteras på ett varsamt, transparent och lagligt sätt. I denna text redogör vi översiktligt för hur vi hanterar dina personuppgifter. Informationen riktar sig till dig som har en eller flera relationer med oss.

Vem ansvarar för dina personuppgifter

Vår Gård Saltsjöbaden AB ansvarar för hur dina personuppgifter behandlas. Det kallas enligt lagen för att man är personuppgiftsansvarig.
Vår Gård Saltsjöbaden är personuppgiftsansvarig och för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss när du;

  • Gör en förfrågan eller bokning
  • Anmäler dig till något av våra evenemang eller nyhetsbrev
  • Har en fråga och/eller kontaktar oss
  • Besöker vår hemsida och accepterar cookies

Så behandlas dina personuppgifter och varför

Dina personuppgifter samlas in och används för att fullgöra avtal med dig, för att uppfylla lagkrav, för marknadsföringsändamål eller för andra berättigade intressen. I undantagsfall kan vi begära att du lämnar särskilt samtycke till viss behandling av dina personuppgifter innan vi utför behandlingen. Till vad dina personuppgifter används mer konkret beror på vilken eller vilka relationer du har till oss.
Dina personuppgifter sparas så länge de behövs, exempelvis för att vi ska kunna följa lagen. När uppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet eller inget lagkrav föreligger kommer vi att ta bort eller avidentifiera dem.
Den främsta källan till personuppgifter är när du lämnar uppgifter om dig själv i samband med att du gör en förfrågan eller bokning på Vår Gård Saltsjöbaden. Exempel på personuppgifter är namn, adress, e-postadress och mobiltelefonnummer.

Hur vi delar och förvarar dina personuppgifter

Personuppgifter kan lämnas ut till externa aktörer exempelvis till samarbetspartners, leverantörer av varor och tjänster, eller till myndigheter. Utlämning av dina personuppgifter sker alltid enligt gällande lagar och uppgifterna behandlas endast för de ändamål som angetts. Vi säkerställer även att dina personuppgifter hanteras lagligt och korrekt om de överförs utanför EU/EES-området.

Dina rättigheter

Enligt Dataskyddsförordningen har du vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning och radering och rätt att invända mot behandling, till exempel direktmarknadsföring.
Tillgång till dina personuppgifter: Du har rätt att begära ett registerutdrag och få en kopia på vilka personuppgifter som finns registrerade hos oss tillsammans med information om hur de hanteras.

Rättelse, radering eller begränsning: Du har rätt till rättelse av uppgifter som du anser är felaktiga. I vissa fall har du även rätt att få dina personuppgifter raderade. Dock gäller inte det om det är nödvändigt för oss att behålla uppgifterna, exempelvis för att följa lagen eller fullgöra ett avtal som vi har med dig. Du har även rätt att begära att en behandling av personuppgifter begränsas under en kortare tid då vi utreder eventuella felaktigheter.
Återkalla samtycke: För en behandling av personuppgifter som sker med stöd av ditt samtycke har du rätt att återkalla detta samtycke.
Invändning avseende intresseavvägning: För en behandling som sker med stöd av så kallad intresseavvägning har du rätt att göra invändning mot behandlingen.

Invändning mot direktmarknadsföring: Du har när som helst rätt att invända mot behandling av personuppgifter som används för direkt marknadsföring. Kontakta kundservice och gör en reklamspärr om du inte längre vill få direktmarknadsföring från oss.
Dataportabilitet: Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär att du under vissa omständigheter har rätt att få ta del av personuppgifter som du tillhandahållit till oss, i syfte att du ska kunna överföra personuppgifterna till en annan organisation.
Du har också rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten, tidigare Datainspektionen, om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte uppfyller dataskyddsförordningens krav.

Så länge behåller vi dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy samt de lagkrav som finns.

Kameraövervakning

På Vår Gård sker kameraövervakning i allmänna utrymmen för att kunna förebygga och utreda brott. Vi kameraövervakar med stöd av intresseavvägning utifrån att vi strävar efter en säker hotellmiljö för både våra kunder och anställda. Dessutom baseras vår intresseavvägning på att bildmaterial enbart gås igenom om det finns brottsmisstankar samt att bildmaterial raderas efter två månader, vilket bedöms utgöra en begränsad risk för de registrerades frihet och rättigheter. Denna risk anses rimlig i jämförelse med risken för att utsättas för brott om kameraövervakning inte sker. Vid misstanke om brott kan materialet komma att lämnas ut till polisen. Vår Gård ansvarar för sin kameraövervakning och är personuppgiftsansvarig.

Om du har frågor om vår kameraövervakning kan du kontakta vårt dataskyddsombud via dso@kf.se.