Boka Nyhetsbrev

Bokning

, :-

Vad vill du boka?

Konferens
Bokningsförfrågan

För dig som enkelt och smidigt vill boka ditt möte direkt online och få bästa möjliga pris (Upp till 50 personer).

Boka Online

Vill du ha personlig hjälp så fyll i dina önskemål så återkommer vi med ett passande förslag.

Be om offert
Övriga event

Bokningsvillkor Vår gård

Allmänna villkor för konferenser och övriga arrangemang

1. Definitioner
Ett arrangemang är när lokaler tillhandahålls med eller utan logi och/eller förtäring, t.ex. för konferens eller vid gruppbeställning. Beställare är den person – juridisk eller fysisk – som är betalningsskyldig för arrangemanget. Med leverantör avses den anläggning som levererar arrangemanget. En beställnings värde är avtalat pris för hela beställningen eller summan av beställt antal deltagare multiplicerat med avtalat pris per deltagare per dag, och priset för särskilt beställda tjänster.

2. Särskilda önskemål vid beställning
Har beställaren särskilt önskemål skall det framföras redan vid beställningstillfället. Detsamma gäller om beställaren kräver särskilda säkerhetsarrangemang.

3. Värdefull egendom
Om beställaren vill ta med sig egendom av högt värde och förvara den i leverantörens förvaringsutrymmen, bagagerum eller värdeskåp, skall beställaren upplysa leverantören om detta. Vid stöld eller liknande är leverantören ersättningsskyldig endast om leverantören genom skriftlig bekräftelse har åtagit sig att ansvara för egendomen.

4. Avbeställning
Beställningen är bindande och beställaren ska ersätta Vår Gård Saltsjöbaden med 100 % av värdet på beställningen vid eventuella avbokningar. Vid avbeställning av del av beställning skall ersättningen avse den avbeställda delen. Avbeställning skall ske skriftligt.

5. Betalning
Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader. Om deltagarna skall betala något var för sig måste detta godkännas av leverantören. Uteblir deltagare från beställd måltid medför detta inte rätt till nedsättning av priset. Betalning skall ske enligt överenskommelse. Har avtal träffats om betalning mot faktura skall beställaren utge full likvid inom 20 dagar från fakturans datum. Om betalningsfristen överskrids har leverantören rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande referensränta med ett tillägg av åtta procentenheter. Vid enskild fakturering tillkommer faktureringsavgift på 150 kr per faktura.

6. Force majeure
Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför leverantörens kontroll, berättigar leverantören att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

7. Ansvar för egendom/vållande av skada
Leverantören har inget strikt ansvar för egendom som förvaras i hotellrum eller i leverantörens lokaler. Skulle det visa sig att leverantören eller dess anställda handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt haft skuld i att egendom förkommit eller skadats, ansvarar leverantören för den förkomna/skadade egendomen. Leverantören ansvarar också för egendom som förvaras i av leverantören låst förvaringsutrymme, om inte egendomen är av särskilt högt värde (se punkten 4). Beställaren är å sin sida ansvarig för skada som denne själv eller dess deltagare genom försummelse vållar leverantören.

8. Mat & dryck
Endast hotellets dryckes- och mattjänster får användas

9.Tider för tillgänglighet
a) Hotellrum
Incheckning sker tidigast klockan 15.00 och utcheckning senast 09.00.
b) Konferenslokaler
Konferenslokaler får nyttjas klockan 08.00-17.00 om inget annat överenskommes i bokningsbekräftelsen.

10. Tvister
För att lösa tvister eller oklarheter vid konferenser och övriga arrangemang, står Visitas ansvarsnämnd kostnadsfritt till parternas förfogande. Visitas medlemsföretag har förbundit sig att följa ansvarsnämndens beslut.